De Algemene wet bestuursrecht regelt de bezwaar- en beroepstermijn. In beginsel is deze zes weken. Slechts door middel van een wet kan van deze termijn worden afgeweken. Uitzonderingen zijn er overigens bijna niet. In bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht komen we ze tegen. Het is belangrijk om tijdig bezwaar of beroep in te stellen. Als het bezwaar of beroep te laat is ingediend, leidt dit tot een niet-ontvankelijkverklaring. Een inhoudelijke beoordeling van de zaak vindt dan niet plaats. De termijn van zes weken vangt aan de dag na de bekendmaking van een besluit. Meestal is dat de dag nadat een besluit is verzonden. Als het besluit niet wordt verzonden, maar wordt gepubliceerd, vangt de bezwaar- of beroepstermijn aan op de dag na de bekendmaking in de krant. Hoewel de regels over het indienen van een bezwaar- of beroepschrift duidelijk zijn, lopen partijen in de praktijk toch regelmatig in formele valkuilen. Wees waakzaam en schakel zo nodig op tijd deskundige hulp in.