Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht kan er bezwaar gemaakt worden tegen een besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Voor ambtenaren geldt daarbij dat een andere handeling van een bestuursorgaan, waarbij de ambtenaar belanghebbende is, met een besluit wordt gelijk gesteld. Belanghebbende ben je wanneer jouw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Het is niet altijd duidelijk wanneer een brief of een handeling een besluit is. Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 januari 2014 blijkt dat het verbod dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft opgelegd aan een ambtenaar om contact te hebben met een vrouwelijke collega, moet worden gezien als een besluit, omdat het contactverbod een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer inhoudt. Dit is dus naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep een beslissing houdende een publiekrechtelijke rechtshandeling waarbij het rechtspositionele belang van de ambtenaar rechtstreeks is betrokken. Dat kan anders zijn wanneer een ambtenaar een waarschuwingsbrief krijgt die geen wijziging brengt in zijn rechtspositie. Een waarschuwing kan als een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen worden aangemerkt. Er staat dan geen bezwaar en beroep tegen open. Indien in een brief staat dat wordt vastgesteld dat er sprake is van plichtsverzuim of indien de brief de vaststelling van een beoordeling is, dan staat er wel bezwaar en beroep tegen open. Bij twijfel is het daarom van belang, dat u een brief door een advocaat laat toetsen. Indien een brief wel een besluit vormt en u hebt daartegen niet binnen 6 weken bezwaar gemaakt, dan krijgt het besluit formele rechtskracht en kunt u daar later niet meer tegen ingaan.