Als iemand zijn persoonlijke of financiële belangen zelf niet meer (goed) kan behartigen, kan de kantonrechter een curator, mentor of bewindvoerder benoemen.

Een bewindvoerder regelt de financiële zaken voor de persoon die onder bewind is gesteld. Hij beslist wat er met het geld en de goederen van de onderbewindgestelde moet gebeuren. Hij beheert het vermogen. Een bewindvoerder biedt steun op het gebied van financiële belangenbehartiging. Als iemand onder bewind gesteld is, blijft hij wel bevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten. Hij blijft handelingsbekwaam.

Een mentor neemt beslissingen over persoonlijke zaken die een persoon aangaan. Als iemand bijvoorbeeld niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen over de medische behandeling die nodig is of over zijn verzorging dan kan een mentor dit doen.

Iemand die niet meer in staat is om zowel zijn financiële belangen als zijn persoonlijke belangen te behartigen kan onder curatele worden gesteld. Dit is een verstrekkende maatregel omdat een persoon hierdoor handelingsonbekwaam wordt. Een ondercuratelestelling wordt gepubliceerd in het Curatele- en Bewindregister. Een curator neemt beslissingen over financiële en persoonlijke zaken van de persoon die onder curatele is gesteld.

Zowel voor bewind, mentorschap als curatele geldt dat een verzoek hiertoe bij de kantonrechter moet worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan onder andere worden gedaan door betrokkene zelf, zijn partner, naaste familieleden of de instelling waar de betrokkene verblijft. Een kantonrechter luistert bij de benoeming van een persoon tot curator, mentor of bewindvoerder naar de wens  van de betrokkene. Bij voorkeur wordt de partner van betrokkene of een familielid benoemd. Tijdens de maatregel houdt de kantonrechter toezicht.

Curatele, bewind of mentorschap eindigt doordat de betrokkene zelf weer in staat is zijn belangen te behartigen (als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn) of door ontslag of overlijden van de curator, bewindvoerder of mentor.