Of een besluit aan te tasten is, hangt ervan af of het rechtsgeldig is genomen. In de statuten zijn bepalingen opgenomen voor de oproeping van de leden, de agendering en mogelijk quorum. Een besluit kent maar drie ‘smaken’: het is geldig, nietig of vernietigbaar. Indien u het niet eens bent met een besluit, moet u er in het algemeen snel bij zijn. Als een besluit namelijk vernietigbaar is, moet u binnen één maand nadat u daarvan kennis heeft kunnen nemen (het is aan u toegezonden of u was bij de vergadering aanwezig) de vernietiging inroepen. Dat kan door een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen. Een nietig besluit is niet geldig. Alleen moet u deze niet-geldigheid (nietigheid) vastgesteld krijgen door de rechtbank. Een besluit is nietig als het in strijd met de statuten is genomen. Omdat het lang niet altijd zeker is of een besluit vernietigbaar of nietig is, is het aan te bevelen snel in actie te komen gezien de korte termijn die voor vernietigbaarheid van besluiten geldt.