Dit hangt allereerst af van de vraag op welke juridische wijze de bestuurder aan de vennootschap verbonden is. Als alleen sprake is van een managementovereenkomst (“overeenkomst van opdracht”) dan is dit doorgaans eenvoudig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn.

Indien alleen sprake is van een arbeidsovereenkomst, geldt het reguliere arbeidsrecht en zal toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig zijn. Hierbij geldt overigens dat een ontslag in hogere functies in de praktijk wordt toegestaan op basis van het enkele feit dat bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen of de aandeelhouders een gebrek aan vertrouwen heeft uitgesproken.

De derde categorie bestuurders is de statutair bestuurder. De statutair bestuurder heeft in de eerste plaats een vennootschapsrechtelijke band met de B.V.. Iemand is statutair bestuurder als hij rechtsgeldig benoemd is en dit heeft aanvaard. Een inschrijving in het handelsregister is niet doorslaggevend, maar wel een indicatie voor de vraag of iemand statutair bestuurder is. Ontslag van een statutair bestuurder is voorbehouden aan degene die bevoegd was tot benoeming. Meestal moet dit gebeuren door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Voor dit ontslag geldt een aantal belangrijke vormvereisten. Onder andere moet de bestuurder zelf in de gelegenheid worden gesteld een raadgevende stem uit te brengen. In sommige gevallen moet ook advies worden gevraagd aan de ondernemingsraad voor een voorgenomen ontslag van een statutair bestuurder. De hoofdregel is dat met een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijke ontslag, ook de eventuele arbeidsovereenkomst van de statutair bestuurder eindigt. Het is aan te raden hierbij wel een opzegtermijn in acht te nemen. Maar ook na een geslaagd vennootschapsrechtelijk ontslag kan de bestuurder nog een schadevergoeding eisen. In de praktijk wordt bij een ontslag van een statutair bestuurder vaak intensief onderhandeld. Kortom, het ontslag van een bestuurder blijkt voor veel vennootschappen een traject vol juridische en politieke struikelblokken, waarbij juridische bijstand onmisbaar is.