Wanneer u als bestuurder betrokken raakt bij een faillissement loopt u het risico om voor uw handelen persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld door de curator. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer u betalingen heeft verricht aan bijvoorbeeld gelieerde partijen en de curator meent dat dit ten onrechte in het zicht van het faillissement heeft plaatsgevonden. Zo zijn er nog tal van valkuilen waarin u als bestuurder kunt lopen waar u zich eigenlijk niet, of zeer beperkt van bewust bent. Om onrechtmatig handelen zoveel mogelijk te voorkomen en het risico op aansprakelijkheid te beperken is het raadzaam om tijdig advies te vragen voordat u bepaalde handelingen verricht wanneer u vermoedt dat een faillissement nabij is.

Mocht u toch door de curator aansprakelijk worden gesteld, dan kunnen wij u bijstaan, de zaak beoordelen en het nodige verweer voeren. Dit met als doel de kwestie zoveel mogelijk in de kiem te smoren of om een voor u zo gunstig mogelijke regeling te treffen, dan wel in geval van een procedure zo effectief mogelijk verweer te voeren.

De omgekeerde situatie:  uw klant gaat failliet! Het kan ook voorkomen dat u bijvoorbeeld leveranties heeft gedaan aan een onderneming die onbetaald blijven. De klant gaat kort daarop failliet. Uit het faillissement wordt uw vordering vaak niet vergoed, omdat in een zeer groot gedeelte van de faillissementen er geen uitkering plaatsvindt aan concurrente crediteuren. In dergelijke gevallen kunt u overwegen om te laten beoordelen of het zinvol is om zelf de bestuurder aan te spreken op grond van onbehoorlijk bestuur op basis van bijvoorbeeld de zogenoemde Beklamel-norm. Deze norm komt er kort en goed op neer dat een bestuurder in privé aangesproken kan worden wanneer de vennootschap verplichtingen aangaat waarvan op dat moment van aangaan hiervan redelijkerwijs bekend had moeten zijn dat deze niet zouden kunnen worden nagekomen. In zo’n geval kan de bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid in privé aangesproken worden. Datzelfde geldt wanneer de bestuurder bewust handelingen verricht waardoor de vennootschap de verplichtingen niet meer kan nakomen (het leegtrekken van de BV bijvoorbeeld). Wij kunnen met u bekijken of u een zaak heeft tegen de bestuurder en vervolgens tot aansprakelijkstelling overgaan om de door u geleden schade zoveel als mogelijk op de bestuurder te verhalen.