Mijn ex-werkgever is failliet gegaan en twee directeuren hebben daarna onder een nieuwe naam een doorstart gemaakt. Ik had eerst een contract voor bepaalde tijd en heb nu voor precies hetzelfde werk bij de nieuwe werkgever drie tijdelijke contracten gekregen. Eindigt de laatste nu van rechtswege op de datum die in het contract is genoemd?

Nee. Tussen een werkgever en een werknemer mogen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen zonder tussenpozen van drie maanden. Wordt dit aantal overschreden, dan is automatisch sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Deze regel geldt ook wanneer verschillende werkgevers worden geacht elkaars opvolger te zijn. Er is in dit geval sprake van opvolgend werkgeverschap. De  werkzaamheden bij de eerste en de tweede werkgever vergen wezenlijk dezelfde vaardigheden. Ook zijn  er tussen het failliete bedrijf en de nieuwe werkgever zodanige banden dat de kennis van het failliete bedrijf over de hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer moeten worden toegerekend aan de nieuwe werkgever. Dit betekent dat het derde contract bij de nieuwe werkgever geldt voor onbepaalde tijd.