De wet kent geen bepaling die ziet op het terugbetalen van studiekosten. De regels die hiervoor gelden zijn geformuleerd in de rechtspraak. Als u zelf ontslag neemt, is het van belang om na te gaan of u een studiekostenbeding/opleidingskostenbeding in uw contract hebt staan. U bent in principe alleen verplicht studiekosten terug te betalen als u dit duidelijk met uw werkgever bent overeengekomen. Een dergelijk studiekostenbeding wordt vaak afgesloten om te voorkomen dat uw werkgever investeert in u, maar u vervolgens zelf vertrekt voordat uw werkgever heeft kunnen profiteren van haar investering. Daar staat tegenover dat een werknemer niet beperkt mag worden in het grondrecht van vrijheid van arbeidskeuze. Uit de rechtspraak volgt dat in een studiekostenbeding moet zijn vastgelegd over welke tijdsspanne studiekosten moeten worden terugbetaald. Ook moet worden vastgelegd dat het bedrag dat moet worden terugbetaald evenredig afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Aan het einde van de tijdsspanne moet het terug te betalen percentage dus 0 % zijn. Dit wordt wel de ‘glijdende schaal’ genoemd. Vaak wordt in een studiekostenbeding opgenomen dat de kosten alleen onder bepaalde voorwaarden terugbetaald hoeven te worden, bijvoorbeeld wanneer de werknemer opzegt. In sommige gevallen kan er worden afgeweken van een studiekostenbeding, bijvoorbeeld omdat een verplichting tot terugbetaling in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Dit kan het geval zijn als zich omstandigheden voor doen die niet te verwachten waren op het moment van afsluiten van het studiekostenbeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, of een schadeplichtig ontslag. Als uw werkgever in zo’n geval terugbetaling van studiekosten van u eist, adviseren wij u om contact op te nemen met een advocaat.