Blog

Proceskostenveroordeling in hoger beroep; moet de gemeente de rekening betalen?

19-04-2018

Het huidige artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt dat de rechter in hoger beroep verplicht is om het bestuursorgaan in de proceskosten te veroordelen als het hoger beroep gegrond is. Ook als in hoger beroep komt vast te staan dat het bestuursorgaan een rechtmatig besluit heeft genomen en de rechtbank dit besluit ten onrechte heeft vernietigd. Het bestuursorgaan betaalt voor een foutieve uitspraak van de lagere rechter! Werk aan de winkel voor de wetgever? De Raad van State meent van wel. Lees verder

De arbeidsmarkt in balans?

13-04-2018

De WWZ, het nieuwe arbeidsrecht dat per 1 juli 2015 in werking trad, is nog géén drie jaar oud of er is al weer reden om de wet op onderdelen aan te passen: de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is deze week ter internetconsultatie voorgelegd. De wet zal waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treden. Voor die tijd zal Rensen advocaten er een seminar aan wijden. Alvast een voorproefje: Lees verder

Erfdienstbaarheid van uitweg/overpad. Wat mag wel en wat mag niet?

06-04-2018

Regelmatig krijg ik vragen voorgelegd over het gebruik en de omvang van een erfdienstbaarheid van uitweg of pad. Veelal is er sprake van een nieuwe buur die “plotseling” aangeeft dat bepaald gebruik van zijn/haar erf zoals parkeren op het toegangspad of het stallen van de vuilcontainer of fietsen in de steeg, niet is toegestaan op grond van de erfdienstbaarheid. De gebruiker van de erfdienstbaarheid vraagt zich dan af of hij gehoor moet geven aan het verzoek van de nieuwe buur, want er is toch sprake van een erfdienstbaarheid en dit gebruik bestaat al toch sinds jaar en dag? Lees verder

De Hoge Raad zet de deur verder open voor het matigen van contractuele boetes

28-03-2018

Het is gebruikelijk dat in bepaalde overeenkomsten boeteclausules worden opgenomen als prikkel voor de contractspartijen om de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen daadwerkelijk na te komen. Vaak dienen dergelijke bepalingen ook om (bewijs)discussies over de omvang van geleden schade te voorkomen wanneer een bepaalde verplichting wordt geschonden. Boeteclausules zijn onder meer standaard opgenomen in overeenkomsten die betrekking hebben op de koop/verkoop van onroerend goed. Recent heeft de Hoge Raad nadere gezichtspunten aangereikt met betrekking tot de gerechtelijke matiging van contractuele boetes. Lees verder

Verdeling van verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en aannemer. Wil je ellende achteraf voorkomen, zorg ervoor dat je vooraf goed geïnformeerd bent!

22-03-2018

Partijen staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Er is wel of niet overeenstemming bereikt. Er is wel of niet een fout gemaakt. Er is wel of niet al meer dan twintig jaar een schutting aanwezig. Er is wel of niet betaald. Uiteindelijk beslist de rechter over het welles en het nietes. Partijen zijn dan (gemakkelijk) een jaar verder en hebben hoge kosten gemaakt. Kan dat niet anders? Lees verder