Blog

Verplichte verduurzaming voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023 [Bouwrecht en Bestuursrecht]

Verplichte verduurzaming voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023 [Bouwrecht en Bestuursrecht]

06-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het kantoorgebouw niet aan de eisen, dan mag het kantoorgebouw niet meer als kantoor worden gebruikt.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Op grond van artikel 5.11 van het Bouwbesluit is het vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder minimaal het energielabel C te hebben. Met een energieprestatieadvies (EPA) krijg je inzicht in de maatregelen die kunnen worden genomen om in een kantoorgebouw energie te besparen. Als er maatregelen worden genomen, is het verstandig om te bekijken of het loont om gelijk voor een hoger energielabel te gaan, zoals A of B. Maar welke kantoorgebouwen vallen hier precies onder? Hoe wordt er toezicht gehouden op de naleving van labelverplichting? En hoe wordt er (indien nodig) gehandhaafd?

Uitzonderingen
Niet voor ieder kantoorgebouw geldt de verplichting om te verduurzamen. Er zijn verschillende uitzonderingen. Je bent niet verplicht te verduurzamen tot minimaal energielabel C wanneer:

  1. het gebouw niet jouw eigendom is;
  2. het gebruiksoppervlak van het gebouw dat daadwerkelijk wordt gebruikt als kantoor kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte;
  3. de oppervlakte van de kantoor- en nevenfuncties kleiner is dan 100 m2. Indien er meerdere kantoorgebouwen in een pand zijn, moeten deze bij elkaar worden opgeteld;
  4. het gebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  5. het gebouw bestemd is om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben;
  6. het gebouw een Rijks-, provinciaal of een gemeentelijk monument is;
  7. het gebouw wordt gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
  8. het gebouw binnen 2 jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Daarnaast bestaat er de zogenoemde hardheidsclausule. Dit betekent dat kan worden volstaan met het nemen van maatregelen/ doen van investeringen die binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend. Alle maatregelen die buiten dat tijdsbestek vallen, hoeven (nog) niet te worden uitgevoerd. De eigenaar van een kantoorgebouw moet wel aantonen dat aan deze uitzonderingsgrond wordt voldaan.

Steun overheid
Om de ondernemers te steunen en te motiveren energiebesparende maatregelen te nemen, heeft de overheid verschillen financiële en fiscale regelingen opgesteld. Bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Check de energiesubsidiewijzer voor gebouwen voor nog meer financiële en fiscale regelingen voor duurzame energievoorzieningen.

Handhaving
Om toezicht te houden op de naleving van de labelverplichting heeft het Informatiepunt Leefomgeving een stappenplan opgesteld voor gemeentes in het kader van handhaving vanaf 1 januari 2023.

Voorbereiding toezicht
De eerste stap begint bij het inventariseren van de kantoorgebouwen in het toezichtgebied. De Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO) heeft een indicatieve, niet volledig sluitende lijst gemaakt waarin is aangegeven welke gebouwen met hoge waarschijnlijkheid moeten voldoen, welke gebouwen vermoedelijk moeten voldoen, welke gebouwen niet hoeven te voldoen en welke panden volgens EP-Online geregistreerde energielabels hebben. Vervolgens worden de kantoorgebouwen aan de hand van dit overzicht onderverdeeld in 1) kantoorgebouwen die label C of beter hebben, 2) kantoorgebouwen die label D of slechter hebben of 3) kantoorgebouwen die nog geen label hebben.

Vooraankondiging
In 2022 krijgen de eigenaren (en huurders) van kantoorgebouwen, die volgens het overzicht nog moeten voldoen aan de labelverplichting, per brief een vooraankondiging. Wanneer de eigenaar van een kantoorgebouw meent dat het kantoorgebouw onder een van de uitzonderingen valt, moet dit aannemelijk worden gemaakt door bewijsmiddelen aan te leveren.

Controle: aanschrijven kantoren
Vervolgens worden de eigenaren/huurders van de kantoorgebouwen na 1 januari 2023 nogmaals aangeschreven waarin de verplichting wordt herhaald. Hierbij wordt een termijn van 12 weken gegeven voor het overleggen van een geldig energielabel C of beter. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een energie- of maatwerkadvies op te sturen met bijbehorende maatregelen die nodig zijn om minimaal energielabel C te verkrijgen. Daarbij moet ook een tijdsplanning worden overgelegd voor de uitvoering van de maatregelen. Het uitgangspunt is dat zo snel mogelijk moet worden voldaan aan de verplichting. De uiterste termijn is 1 jaar na het verstrijken van de 12 weken.

Handhaving
Daarna komt er een hercontrole op de aanschrijving. Er kan tot handhaving worden overgegaan wanneer er na 12 weken nog geen energie-of maatwerkadvies is ontvangen en nog steeds een energielabel ontbreekt, dan wel een lagere klasse heeft dan C. Indien er binnen 12 weken wel een energie-of maatwerkadvies met tijdsplanning is ontvangen, en ook de termijn van de tijdsplanning is verstreken, wordt er ook tot handhaving overgegaan. Hierbij kan een last onder dwangsom (boete) worden opgelegd of een last onder bestuursdwang waarna overgegaan kan worden tot sluiting van het kantoorgebouw.

Conclusie

Een kantoorgebouw moet vanaf 1 januari 2023, op enkele uitzonderingen na, verplicht worden verduurzaamd tot minimaal energielabel C. Het is zaak om hier tijdig voorbereidingen voor te treffen. Hiermee voorkom je dat er een last onder dwangsom wordt opgelegd of dat het kantoorgebouw via een last onder bestuursdwang wordt gesloten.

 

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

 

 

 
()
Rensen Advocaten
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
info@rensenadvocaten.nl
Meer over