Blog

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN.

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

07-05-2021

Hoe zat het ook al weer met de ketenregeling? Een werknemer werkt eerst ruim 4 jaar via een payrollconstructie bij een werkgever en daarna krijgt ze bij een opvolgend werkgever een jaarcontract. Is ze dan voor onbepaalde tijd in dienst? Ja, zou je denken, en toch was dat niet zo.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

De ketenregeling: de hoofdregel 

Als een werknemer bij een werkgever meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft, met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de vierde arbeidsovereenkomst als een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Ook wanneer er meerdere arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en werkgever zijn aangegaan en de periode van 36 maanden is -  met deze tussenpozen inbegrepen -  overschreden, is de werknemer na die 36 maanden ook voor onbepaalde tijd in dienst.
Deze 2 regels gelden ook als het gaat om arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers, die ten aanzien van de arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Het meest bekende voorbeeld is dat van de werknemer die eerst als uitzendkracht gewerkt heeft en dan bij de werkgever in dienst treedt om dezelfde of soortgelijke werkzaamheden te doen.

De ketenregeling: de afwijkingen

In een cao mag van de ketenregeling worden afgeweken. Als het gaat om dezelfde partijen, dus om één werkgever en één werknemer, mag de periode van 36 maanden verlengd worden naar 48 maanden. Het aantal van 3 arbeidsovereenkomsten mag worden verhoogd naar 6 arbeidsovereenkomsten. Deze afwijking naar 48 maanden of 6 contracten is alleen toegestaan als uit de cao blijkt dat voor bepaalde functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging eist. 
Als het gaat om een keten van arbeidsovereenkomst tussen opvolgend werkgevers mag ook bij cao worden afgeweken van de wet. Daarvoor geldt niet de beperking tot 48 maanden of 6 contracten. 

Verder kent de wet nog afwijkingen voor bepaalde groepen. Met bestuurders kan van de ketenregeling worden afgeweken. Ook voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan omwille van de educatie mag bij cao worden afgeweken van de ketenregeling. De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers met een BBL opleiding, en niet voor 18 jarigen met een klein dienstverband. De mogelijkheden voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn ook ruimer. Ook voor bepaalde door de Minister te bepalen functies in bepaalde bedrijfstakken mag van de ketenregeling en van de lengte van de tussenpoos worden afgeweken. Ten slotte is er in de wet nog expliciet een uitzondering opgenomen voor ziektevervangers in het primair onderwijs. 

De casus

In een recente uitspraak van de kantonrechter Amsterdam, had de werknemer via payroll vanaf 30 november 2015 tot 1 december 2019 bij Essent gewerkt. Aansluitend kreeg zij een bepaalde tijd contract tot 1 december 2020. Volgens de hoofdregel is dat een tweede contract voor bepaalde tijd, tussen opvolgend werkgevers en is de termijn van 36 maanden overschreden, dus zou het een vast contract zijn.

In dit geval was de cao PLB (Energie productie en leveringsbedrijven) van toepassing met daarin de volgende vermelding: "Als je direct voor de arbeidsovereenkomst al langer dan een halfjaar voor je werkgever werkte, op basis van één of meer uitzend- en/of detacheringsovereenkomsten, dan tellen die mee als één arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor een halfjaar." 

De werkneemster stelt dat ze al meer dan 48 maanden in dienst is en dat ze dus een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft gekregen. De werkgever zegt dat het gaat om opvolgend werkgeverschap en dat de wet in dat geval onbeperkte afwijking in een cao toestaat. 

De uitspraak

De kantonrechter geeft de werkgever gelijk. Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen is een afwijking in de cao toegestaan tot 48 maanden of 6 contracten. Maar de wet verbindt géén voorwaarden aan afwijkingen van de ketenregeling bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met opvolgende werkgevers. In dit geval ging het om Essent en Adecco, twee verschillende werkgevers. De in de cao opgenomen afwijking is rechtsgeldig. Dat betekent dat de werkneemster in dienst was op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zij ontving overigens bij de beëindiging van rechtswege wél een billijke vergoeding omdat de werkgever zich ernstig verwijtbaar had gedragen. 

Conclusie

De ketenregeling is de afgelopen jaren een paar keer gewijzigd: bij de invoering van de WWZ en de invoering bij de WAB. De "3 maal" of "36 maanden" regel is inmiddels redelijk bekend. Maar bedenk dus dat het puzzels zijn waarin er meerdere afwijkingen mogelijk zijn en dat daar ook naar moet worden gekeken. 

Bij vragen over arbeidsrecht neem contact op met Esther den Haan of Beatrijs Dijkstra van Rensen advocaten 072-5155544. 

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs