Blog

Passend onderwijs: actuele ontwikkelingen

Passend onderwijs: actuele ontwikkelingen

19-11-2020

Passend Onderwijs is in beweging. Deze week debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. In deze blog beschrijf ik op hoofdlijnen hoe het nu is geregeld en wat de plannen zijn.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

 

Gratis stockfoto met aan het leren, advertentie, bedrijf

Nieuwe plannen

Op 1 augustus 2014 werd de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, aldus de informatie van de Rijksoverheid. Op 4 november 2020 heeft Minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij 25 voorstellen doet om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs.

 

Zorgplicht

De wet regelt dat scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat een school voor primair of voortgezet onderwijs na de aanmelding moet nagaan of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. De ouders moeten daar ook informatie over verstrekken. De school gaat na of ze in de ondersteuningsbehoefte van die leerling kan voorzien. Ook als de leerling al op school zit, kan blijken dat een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. De school is er dus verantwoordelijk voor dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

 

Samenwerkingsverbanden

Scholen in een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband verdelen ze de middelen voor passend onderwijs en ze spreken een ondersteuningsplan af. Daar staat in op welke manier de ondersteuning in de regio geregeld is met de bedoeling dat er een dekkend aanbod is. Er staat bijvoorbeeld ook in welke basisondersteuning de scholen in de regio bieden. Tot de basisondersteuning behoort meestal de ondersteuning bij (eenvoudige) dyslexie en dyscalculie, hoogbegaafdheid, (het voorkomen van) gedragsproblemen en een richtlijn voor eventuele medische handelingen.

 

Ondersteuningsprofiel

Iedere school beschrijft in een ondersteuningsprofiel welke extra hulp er kan worden geboden. Dat schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids. Als een leerling meer hulp nodig heeft dan basisondersteuning maakt de school een ontwikkelingsperspectief waarin wordt omschreven welke extra ondersteuning de leerling krijgt. Daarin staan de onderwijsdoelen en wat er moet gebeuren om die te bereiken. Het handelingsdeel moet door ouders worden ondertekend. Als het schoolondersteuningsprofiel niet toereikend is, biedt het samenwerkingsverband verdere ondersteuning.

 

Verwijdering van leerlingen

Als een school zelf niet in staat is om, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband, een leerling te ondersteunen, kan een leerling pas worden verwijderd als er een andere school bereid gevonden is om de leerling op te nemen. Om tot een school voor speciaal onderwijs te worden toegelaten, vraag de school voor de leerling bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. De bedoeling van de verplichting om een leerling pas te verwijderen als er een ander school is gevonden, is om te voorkomen dat leerlingen hiermee tussen wal en schip terechtkomen. Toch is gebleken dat er veel ‘thuiszitters’ zijn, leerlingen waarvoor niet in passend onderwijs wordt voorzien.

 

Naar een inclusiever onderwijs

In de artikelen 28 en 29 van het verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) staat het recht van ieder kind op zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten, en geestelijke en lichamelijke vermogens. De minister wil dat leerrecht opnemen in de wet.

Verder er is het de bedoeling dat er een landelijke norm komt voor de basisondersteuning zodat dit niet afhankelijk is van het regionale samenwerkingsverband. De minister wil ouders beter informeren over de zorgplicht van scholen om te voorkomen dat scholen bepaalde leerlingen ‘wegadviseren’. Ook wordt er verplicht gesteld dat er bij elk samenwerkingsverband een ouder- en jeugdinformatiepunt wordt ingericht. Er wordt onderzocht of er in de toekomst flexibeler omgegaan kan worden met onderwijstijd. De minister wil de inspraak van leerkrachten versterken en ze ook, al op de opleiding, beter voorbereiden op het omgaan met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Ook het onnodige papier- en regelwerk wordt aangepakt en er zal een helder programma van eisen worden opgesteld voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De Geschillen Commissie Passend Onderwijs, die tijdelijk was ingesteld, wordt permanent gemaakt. De minister wil er voor zorgen dat de uitspraken van de commissie ook bindend zullen zijn. Op dit moment geeft de commissie een advies.

 

Dit zijn een aantal van de in totaal 25 verbeterpunten waarmee de minister het onderwijs inclusiever wil  maken: “Het doel van de inzet op inclusiever onderwijs is dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein.”

 

Vragen over passend onderwijs? Ik adviseer scholen en samenwerkingsverbanden.

 

 

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs