Blog

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN.

Nieuwsupdate Arbeidsrecht Rensen Advocaten

16-10-2020

Sinds het Xella-arrest van november 2019, weten we dat een werkgever een verzoek van een werknemer tot beëindiging van een slapend dienstverband in de regel niet mag weigeren. Onlangs zijn er twee uitspraken geweest die hier -ten gunste van een werkgever- nader vorm aan hebben gegeven.

Deel dit artikel

Naar het overzicht
Xella-Arrest
 
Kort herhaald: Als een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Als een arbeidsovereenkomst niet formeel (via het UWV) wordt beëindigd, ontstaat er een slapend dienstverband. De Hoge Raad bepaalde in het Xella-arrest dat de werkgever op verzoek van een werknemer zo'n arbeidsovereenkomst in principe moet beëindigen en daarbij de transitievergoeding moet betalen, behoudens uitzonderingsgevallen (zoals wanneer er reële re-integratiemogelijkheden zijn bij de werkgever). Dit geldt ook wanneer de werknemer bijna de pensioenleeftijd heeft bereikt. De transitievergoeding die op de datum van het eindigen van de wachttijd verschuldigd zou zijn geweest (weliswaar berekend volgens de gematigdere rekenformule sinds 2020) kan overigens worden gecompenseerd door het UWV.
 
Instemmen met finale kwijting

In een recente uitspraak verzocht de werknemer om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding. De werkgever wilde hier via een vaststellingsovereenkomst aan mee werken, maar verbond daar de voorwaarde aan dat de werknemer dan ook instemde met finale kwijting. In dit geval betekende dat vooral dat de werknemer moest afzien van een claim op een eventuele billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
In eerdere jurisprudentie is geoordeeld dat een dergelijke voorwaarde door de werkgever in strijd is met het beginsel van goed werkgeverschap. Het Hof Arnhem-Leeuwarden vond dit echter niet. De werkgever, die (aldus het Hof) niet ernstig verwijtbaar had gehandeld en geen billijke vergoeding verschuldigd was, handelde ook niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap door de voorwaarde van finale kwijting aan de afrekening te stellen. Kortom, een werkgever mag bij het beëindigen van een slapend dienstverband verlangen dat een werknemer instemt met finale kwijting. Dit is wellicht anders als er door de werknemer concrete vorderingen moeten worden opgegeven, zoals bonusaanspraken, uitbetaling van vakantiedagen, etc..

 
Bij loonbetalingsplicht na tweede ziektejaar mogelijk geen slapend dienstverband

In sommige cao's (bijvoorbeeld in het onderwijs of de gemeente) heeft de werkgever een verplichting om nog langer dan twee jaar het loon (of de aanvulling op de uitkering) door te betalen en geldt er soms ook langer een opzegverbod. In een recente uitspraak van de kantonrechter Gelderland, is geoordeeld dat het dienstverband dan niet slapend is. Een werkgever zou in dat geval niet de verplichting hebben om op verzoek van de werknemer het dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Deze uitspraak is niet onomstreden, gelet op het Xella-arrest. Of dit stand zal houden, zal de toekomst uitwijzen. Voor werkgevers die dit betreft en voor wie veel op het spel staat, biedt de uitspraak wellicht wat soelaas. Mogelijk vinden zij in deze uitspraak een reden om nog niet op een verzoek tot beëindiging van het dienstverband in te hoeven gaan. 


Twee actuele gevallen dus van meer potentiele ruimte voor werkgevers bij beëindiging van slapende dienstverbanden. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Esther den Haan-Van Wijk of Beatrijs Dijkstra
 
Mr. E.A.TH. (Esther)
Den Haan-van Wijk
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
denHaan-vanWijk@rensenadvocaten.nl
Meer over Esther