Blog

Een “private judgement” in coronatijd

Een “private judgement” in coronatijd

15-06-2020

Bindend advies in het huwelijksvermogensrecht

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Al in de pre-coronatijd werd nagedacht over de mogelijkheden om de procesgang in het familierecht te verbeteren, zoals de procedure (gezinsadvocaat) en versnelling ervan (regiezittingen). In deze coronatijd lijkt een verdere uitwerking daarvan niet op korte termijn te verwachten. De rechtbanken zijn enige tijd grotendeels gesloten geweest en bereiden zich voor op “het nieuwe normaal”. Dit heeft (voorlopig) tot gevolg dat zittingen niet doorgaan, worden uitgesteld of digitaal worden gehouden. Voor het familierecht is dat verre van ideaal. Dit betekent nog langer wachten op duidelijkheid over geschillen. En hoe zal dat gaan bij echtscheidingsprocedures in de nabije toekomst, die aanhangig zijn en – zoals al tot uitdrukking wordt gebracht – de komende periode in toenemende mate aan de orde zouden (kunnen) zijn. Ongeveer 80% van de echtscheidingsprocedures wordt op een goede wijze begeleid door advocaten en echtscheidingsmediators, met als gevolg dat echtgenoten/partijen in onderling overleg tot afspraken kunnen komen omtrent alle gevolgen van de echtscheiding. Voor ongeveer 20% van de echtscheidingsprocedures geldt dat niet. De scheidende echtgenoten/partners kunnen dan te maken krijgen met soms langslepende en kostbare procedures.

In veel gevallen maakt de afwikkeling van het vermogen deel uit van de onderwerpen, waarover de echtgenoten/partners geheel of ten dele niet tot overeenstemming kunnen komen. Dan moet worden gewacht op een beslissing van de rechter. Dat geldt zowel voor echtgenoten die gehuwd zijn geweest in gemeenschap van goederen (onenigheid is over de verdeling van goederen en draagplicht van schulden), als voor echtgenoten die huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. De inhoud van de akte van huwelijkse voorwaarden is vaak van dien aard dat er op onderdelen daarvan veel discussie kan ontstaan, zowel wat betreft de bedoeling als de uitvoering ervan. Te denken valt aan de afwikkeling van een (niet uitgevoerd) periodiek of finaal verrekenbeding, dat in veel gevallen deel uitmaakt van deze akte.

Procedures die hierover moeten worden gevoerd vergen veelal veel tijd  en voor de komende tijd zal het uithoudingsvermogen van de (ex)echtgenoten waarschijnlijk nog eens extra op de proef worden gesteld.

Het is daarom goed te weten dat de mogelijkheid bestaat om op andere wijze een beslissing te krijgen in dergelijke geschillen: het bindend advies via een “private judgement”. Inmiddels is deze vorm van geschillenbeslechting, specifiek voor huwelijksvermogensrechtelijke geschillen (huwelijksgemeenschap, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten) nader geformaliseerd. Door de kantoren Banning (Louis Zonnenberg) en Rensen (Bart Breederveld) wordt met gedegen kennis op dit rechtsgebied bindend advies aangeboden. Bij een dergelijk procedure wordt volgens een vooraf afgesproken procedure op basis van hoor en wederhoor een oordeel gegeven over een of meer door de echtgenoten aangedragen vermogensrechtelijke geschillen. Uiteraard dienen de echtgenoten het er tevoren over eens te zijn dat op deze wijze over de geschillen zal worden beslist met uitsluiting van de gewone procedure bij de rechter en zullen zij met elkaar moeten hebben afgesproken zich (op voorhand) neer te leggen bij de uitkomst ervan. Zij kunnen daarbij kiezen voor één bindend adviseur, dan wel meerdere bindend adviseurs, die allen gespecialiseerd zijn in het familievermogensrecht.

Door de meer informele wijze en de snelheid waarmee een beslissing kan worden verkregen onderscheidt een dergelijk bindend adviesprocedure zich van een gerechtelijke procedure, zonder dat dit ten koste gaat van een gedegen en deskundig oordeel.

Een dergelijke bindend adviesprocedure leent zich er veelal ook voor om partijen verder te begeleiden bij de ontvlechting van het vermogen, indien zij hierover in overleg met elkaar zijn maar afwijkende standpunten hebben. Hierbij valt te denken aan mediation en collaborative divorce. Komen de echtgenoten er in onderling overleg niet uit, dan biedt de bindend adviesprocedure mogelijkheden om tot een oordeel te komen, zonder dat zij de rechter moeten inschakelen, met kans alsnog in een “conflictprocedure” te belanden.

Juist in deze coronatijd van grote onzekerheid kan het wenselijk zijn snel zekerheid te krijgen, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het nemen van andere beslissingen voor de verdere toekomst, hoe onzeker die misschien ook is.

Bent u geïnteresseerd in deze alternatieve geschillenbeslechting, dan kunt u zich altijd in verbinding stellen met mr. dr. Bart Breederveld (Rensen Advocaten te Alkmaar) of mr. dr. Louis Zonnenberg (Banning Advocaten te ‘s-Hertogenbosch).

 
Mr. Dr. B. (Bart)
Breederveld
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Breederveld@rensenadvocaten.nl
Meer over Bart