Blog

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

02-04-2020

In deze blog ga ik in op de hoofdlijnen van de NOW, uit te spreken op zijn Engels: “now!” (nou, dus).

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd.  Op vrijdag 3 april wordt bekend gemaakt of er op 6 april al aanvragen kunnen worden gedaan bij het UWV. In de regeling zelf wordt vermeld dat de aanvragen vanaf 14 april kunnen worden gedaan.

Subsidie over de loonsom

De regeling voorziet in toekenning van een subsidie over de loonsom zodat bedrijven die het zwaar hebben door de Coronacrisis, het personeel kunnen blijven betalen. Hoe hoger de  omzetdaling, hoe hoger de loonsomsubsidie voor de werkgever. Er wordt een voorschot van 80% toegekend. Achteraf vindt er een nacalculatie plaats.

Omzetdaling

Een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen is een verwachte omzetdaling. De omzet 2019 (gedeeld door 4) wordt als uitgangspunt genomen. Die wordt vergeleken met de verwachte omzet over een periode van drie maanden in 2020. Bij de aanvraag mag worden aangegeven over welke periode die omzetdaling verwacht wordt: 1 maart tot en met 31 mei 2020, 1 april tot en met 30 juni 2020 of 1 mei tot en met 31 juli 2020. De reden van de daling hoeft niet te worden aangetoond. In de regeling staat wel dat de werkgever verplicht is om te handelen in overeenstemming met het doel van de subsidieregeling. Concreet vloeit daaruit voort dat de werkgever verplicht is de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonsom.

Loonsom

De regeling hanteert het loonbegrip uit de sociale zekerheidswetten. Het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Een transitievergoeding is bijvoorbeeld geen loon. Alle werkgevers doen loonaangifte bij de Belastingdienst. Deze gegevens worden gebruikt.

Het gaat dus bij het bepalen van de loonsom, simpel gezegd, om de werknemers die vallen onder het loonheffingennummer van de werkgever. Uitzendkrachten die worden ingeleend, vallen hier niet onder (maar het uitzendbureau zelf kan wel een beroep doen op de NOW).

Flexwerkers die wordt doorbetaald, vallen er wel onder.

Er is een maximum verbonden aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand.

Voor alle bedrijven geldt er een opslag van 30 procent bovenop het sociale verzekeringsloon. Daarin zitten andere werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Berekening

De subsidie toekenning bij de aanvraag is gelijk aan

% verwachte omzetdaling

x loonsom januari 2020

x 3 (over drie maanden)

x 1,3 (die 30% opslag)

x 0,9 (10% voor rekening van de werkgever).

Het voorschot is 80% van dit bedrag.

Bij de nacalculatie wordt vervolgens gekeken naar:

% werkelijke omzetdaling

x werkelijke loonsom (over 1 maart tot en met 31 mei 2020)

x 1,3 (die 30% opslag)

x 0,9 (10% voor rekening van de werkgever).

Geen bedrijfseconomisch ontslag

Als een werkgever de subsidie aanvraagt, mag hij  in die periode geen ontslag via het UWV om bedrijfseconomische redenen aanvragen. Ontslag om andere redenen mag wel.

De voorwaarde geldt ook niet voor ontslagaanvragen die in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020 al bij het UWV waren ingediend. Als de werkgever toch een ontslagaanvraag indient wordt het loon van die werknemer, te vermeerderen met 50%, in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt berekend. Het verbod is dus niet absoluut, maar leidt tot vermindering van de subsidie.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020. Het voorschot wordt betaald in 3 termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, moet de werkgever vaststelling daarvan aanvragen. Tegen besluiten op grond van deze regeling, staat bezwaar en beroep open.

 

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs