Blog

Hoe beschermt u uw bedrijfsgeheimen?

Hoe beschermt u uw bedrijfsgeheimen?

11-01-2019

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgegevens in werking getreden. Voor de inwerkingtreding van deze wet bestond er geen directe wettelijke basis om op te komen tegen openbaarmaking van bedrijfsgeheimen (in de praktijk vaak ‘know how’ genoemd) maar moest over de boeg van de onrechtmatige daad een vordering worden opgetuigd. Met deze wet - van slechts 13 artikelen - beschikken ondernemers over een directe wettelijke grondslag om de door hen opgebouwde ‘know how’ te beschermen. Een kleine wet met een groots effect waar relatief weinig aandacht aan is besteed.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Europese richtlijn 2016/943

De Wet bescherming bedrijfsgegevens is de implementatie van de ‘Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan’ (Richtlijn (EU) 2016/943[1]) [2] die op 8 juni 2016 is aangenomen.

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Volgens de wet zijn bedrijfsgeheimen informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a. zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  • b. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en
  • c. zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden;

Wanneer kun je welke maatregelen treffen?

De Wet bescherming bedrijfsgegevens licht toe wanneer er inbreuk op een bedrijfsgeheim wordt gemaakt en de omstandigheden waaronder het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van het bedrijfsgeheim onrechtmatig is. Verder regelt de Wet bescherming bedrijfsgegevens welke maatregelen daartegen kunnen worden getroffen. Voorbeelden daarvan zijn een staking van of een verbod van het gebruik dan wel de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim of een verbod om inbreuk makende goederen te produceren. Ook kan verzocht worden om verlof te krijgen tot beslaglegging. Tot slot kan de houder van een bedrijfsgeheim schadevergoeding vorderen van een inbreukmaker.

Vangnet voor andere IE-vorderingen

Deze wet zal in de praktijk veelal als vangnet worden gebruikt voor vorderingen die zijn gebaseerd op een intellectueel eigendomsrecht. Het is immers heel goed denkbaar dat geen sprake is van schending van een IE-recht maar dat wel sprake is van onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen.

Reële proceskostenveroordeling

Net als bij procedures inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten kan bij een vordering op grond van het onrechtmatig gebruik maken van bedrijfsgeheimen een reële proceskostenveroordeling worden gevorderd. Daarmee neemt het belang van dergelijke zaken aanzienlijk toe omdat de verliezende partij zowel zijn eigen advocaatkosten als de volledige advocaatkosten van de winnende partij moet vergoeden.

Wat kunt u doen?

Strikt genomen hoeft u niets te doen, maar het is aan te bevelen om in bijvoorbeeld geheimhoudingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en intentieovereenkomsten bepalingen op te nemen waarin wordt beschreven welke informatie in ieder geval wordt aangeduid als een bedrijfsgeheim. Dergelijke bepalingen bieden een stevige basis om op grond van de Wet bescherming bedrijfsgegevens een vordering bij een rechter toegewezen te krijgen.

Allard Hanrath

 
Mr. A.C.J. (Allard)
Hanrath
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
hanrath@rensenadvocaten.nl
Meer over Allard