Blog

Einde misbruik Wob!

Einde misbruik Wob!

23-09-2016

Op 1 oktober 2016 treedt de gewijzigde Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) in werking. Daarmee neemt de regering maatregelen om aan het op innen van dwangsommen gerichte misbruik van de Wob paal en perk te stellen.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

 

Aanleiding wetswijziging

De Wob geeft een ieder recht op toegang tot publieke informatie, zonder daarbij enig belang te stellen. De Wob heeft korte beslistermijnen en laat bovendien ruimte voor de wijze waarop een verzoek kan worden ingediend. De Wob in combinatie met de op 1 oktober 2009 inwerking getreden Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (‘Wet dwangsom’), heeft in de afgelopen jaren geleid tot oneigenlijk gebruik van de Wob door burgers en juridische dienstverleners.

Misbruik Wob

De Wob-verzoeken die worden ingediend zijn in veel gevallen niet gericht op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van dwangsommen die het bestuursorgaan op grond van de Wet Dwangsom verbeurt. De Wob-verzoeker is creatief gebleken in het op het verkeerde been zetten van bestuursorganen. Zo verpakte de Wob-verzoeker bijvoorbeeld een Wob-verzoek in een marketingaanbod of in een open sollicitatiebrief of diende ogenschijnlijk identieke Wob-verzoeken kort na elkaar met een tussenpoos van slechts enkele minuten per fax in, waarvan alleen bij nadere bestudering duidelijk wordt dat zij enkel op één onderdeel van elkaar verschillen, bijvoorbeeld omdat zij betrekking hebben op een andere periode. Dit allemaal met het kennelijke doel om dwangsommen te innen. 

Het misbruik van de Wob leidt er overigens niet alleen toe dat bestuursorganen dwangsommen verbeuren, ook worden door de toename van het aantal (omvangrijke) Wob-verzoeken bestuursorganen onevenredig en onnodig belast. Deze oneigenlijke Wob-verzoeken kosten de overheid jaarlijks tussen de € 8 en € 14 miljoen aan afhandeling. 

De wijzigingen in de Wob

Met de gewijzigde wet worden Wob-verzoeken uitgezonderd van de Wet dwangsom. Artikel 15 van de Wob bepaalt dat de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) neergelegde dwangsomregeling niet langer van toepassing is op de Wob. Ook biedt de gewijzigde wet bestuursorganen de mogelijkheid om de beslistermijn af te stemmen op de omvang van het verzoek, na een gegrond beroep.

Voor de Wob-verzoekers geldt dat zij, op straffe van het achterwege laten van de toewijzing van griffierecht en proceskosten, een als zodanig herkenbaar Wob-verzoek moeten indienen. Dus geen verkapte verzoeken meer.   

De Wetwijziging betekent overigens niet dat een bestuursorgaan opnieuw niet meer tijdig hoeft te beslissen. Als niet tijdig wordt beslist kan de Wob-verzoeker nog altijd een rechtstreeks beroep doen op de rechter. Ook kan alvorens beroep in te stellen, bezwaar worden gemaakt.  

Conclusie

Bestuursorganen kunnen na de inwerkingtreding van de wetwijziging weer opgelucht ademhalen. Het aantal (omvangrijke) Wob-verzoeken zal waarschijnlijk afnemen nu de Wob per 1 oktober 2016 niet meer als melkkoe kan worden gebruikt.

Wilt u meer over dit onderwerp weten?

Klik dan hier (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34106 ) voor alle overheidsinformatie die betrekking heeft op de wetswijziging of belt u gerust met Kim Hollenberg. 

 

 

 
Mr. K. (Kim)
Hollenberg
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Hollenberg@rensenadvocaten.nl
Meer over Kim