Blog

Vergoeding van omzetschade door minder goede bereikbaarheid winkel

Vergoeding van omzetschade door minder goede bereikbaarheid winkel

09-08-2016

Normaal ondernemersrisico. Welke schade moet een ondernemer zelf dragen?

Deel dit artikel

Naar het overzicht

De overheid heeft een onderhouds- en beheerplicht als wegbeheerder. Zo nu en dan moet er aan de weg worden gewerkt. Deze werkzaamheden kunnen bij het publiek tot ergernis leiden. Denk aan omrijden, vertraging, files, etc. Ondernemers, en dan met name winkels, worden hierdoor vaak ook in hun portemonnee geraakt. Zij zien hun omzet dalen, en de vraag is of de overheid de daaruit voortvloeiende schade (volledig) moet vergoeden. Of er bijvoorbeeld een drempel mag worden toegepast.

Het uitgangspunt is dat een winkel normaal gesproken profiteert van een goed onderhouden wegennet en goede bereikbaarheid. Gelet hierop moet de eigenaar van een winkel het nadeel als gevolg van werkzaamheden aan het wegennet in beginsel op de koop toenemen. Schadevergoeding is pas aan de orde als er sprake is van onevenredige, buiten het normale ondernemersrisico vallende schade. Het hanteren van een drempel is een methode om tot uitdrukking te brengen dat een deel van de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Maar hoe hoog mag deze drempel zijn? Daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 juni jl. een uitspraak gedaan. [1]

In de aangehaalde uitspraak ging het om een AH in Eindhoven. In de periode 23 januari 2012 tot en met juli 2013 vonden er in de omgeving van deze AH verschillende infrastructurele werkzaamheden plaats. Hoewel er soms omgereden moest worden, bleef de supermarkt steeds bereikbaar. Volgens de Raad van State was het feit dat de werkzaamheden gedeeltelijk samen vielen en in totaal een periode van anderhalf jaar hadden geduurd geen bijzondere omstandigheid. De hoofdregel c.q. een drempel mocht dus worden toegepast.

Verder vond de Raad van State dat de gemeente in dit geval een drempel van 8% kon toepassen (8% van de gemiddelde jaarlijkse omzet). De Raad van State nam hierbij een eerdere uitspraak in aanmerking, alsmede het feit dat een drempel van 8% in meer gemeentelijke verordeningen was neergelegd (Amsterdam, Rotterdam en Groningen). Ook vond de Afdeling belangrijk  dat de gemeente een ruime na-ijlperiode van zes maanden had opgenomen in het tweede schadejaar.

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de overheid lang niet alle schade hoeft te vergoeden als er in het algemeen belang door of in opdracht van bijvoorbeeld een gemeente infrastructurele werkzaamheden worden verricht. Uiteraard dient de overheid de gehanteerde drempel te motiveren, maar voor reguliere werkzaamheden geldt geen verhoogde motiveringsplicht. Het is dan aan de ondernemer om te stellen en aannemelijk te maken dat een drempel van 8% in zijn geval niet zou mogen worden toegepast.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Wordt u als ondernemer geconfronteerd met langdurige werkzaamheden waardoor uw winkel niet of slecht bereikbaar is? Bel gerust voor het maken van een afspraak.[1] ABRS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1650

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul