Blog

Bescherming erfgenamen tegen schulden in een nalatenschap

Bescherming erfgenamen tegen schulden in een nalatenschap

05-08-2016

Op 7 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat beoogt om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden in een nalatenschap. Deze bescherming wordt op twee manieren geboden.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Zuivere aanvaarding

In de eerste plaats wordt duidelijk bepaald wanneer er sprake is van zuivere aanvaarding. Dit zal ik u uitleggen: op grond van de huidige wettelijke regeling kunnen erfgenamen een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Als een erfgenaam aanvaardt, dan kan dat zuiver of beneficiair. Beneficiair houdt in dat een erfgenaam de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo (meer bezittingen dan schulden). Is de nalatenschap negatief (meer schulden dan bezittingen), dan is de erfgenaam niet verantwoordelijk voor het aanzuiveren van het tekort. Zuiver aanvaarden houdt in dat een erfgenaam vrij kan beschikken over alle goederen van de nalatenschap. Dit heeft echter ook een keerzijde: de erfgenaam is dan ook verplicht de schulden van de nalatenschap te voldoen. Dit leidt er zelfs toe dat de erfgenaam zijn privévermogen zal moeten aanspreken indien de nalatenschap negatief is.

Er kan al heel snel sprake zijn van zuivere aanvaarding. Als een erfgenaam bijvoorbeeld een goed meeneemt uit de woning van de erflater of hij pint met de pinpas van de erflater, dan is er al sprake van zuivere aanvaarding. Er kan dan niet nog achteraf gekozen worden voor beneficiaire aanvaarding. Dit kan tot grote problemen leiden omdat een erfgenaam hierdoor in financiële problemen kan komen. Met het nu aangenomen wetsvoorstel verandert dat. Het aantal gedragingen dat dan nog tot zuivere aanvaarding leidt, wordt beperkt. Alleen als er sprake is van beschikkingshandelingen van de erfgenaam (dus als de erfgenaam een goed uit de nalatenschap verkoopt of bezwaart) of als de erfgenaam op andere wijze goederen aan verhaal van schuldeisers onttrekt, is nog sprake van zuiver aanvaarden.

Onverwachte schulden

In de tweede plaats worden erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden. Dit zijn dan schulden die de erfgenaam niet kende en ook niet hoefde te kennen. Stel dat een dergelijke schuld opeens opkomt, dan kan een erfgenaam achteraf aan de kantonrechter verzoeken om hem te machtigen de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Als de nalatenschap al is verdeeld, dan kan de kantonrechter gevraagd worden om de erfgenaam te ontslaan van zijn plicht om de schuld uit eigen vermogen te voldoen.

Een systeemwijziging?

De wet treedt op 1 september 2016 in werking. Al met al is dit een aanzienlijke verbetering voor erfgenamen. Er is echter nog meer bescherming mogelijk, namelijk indien in de wet zou worden vastgelegd dat iedere erfgenaam standaard beneficiair aanvaardt. Dan speelt immers nooit de vraag of er nu wel of niet zuiver aanvaard is en of een erfgenaam nu wel of niet aansprakelijk is geworden met zijn privévermogen voor schulden van de nalatenschap. Minister van der Steur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft echter al laten weten dat hij een systeemwijziging, waarbij standaard beneficiair wordt aanvaard, een te zwaar middel vindt om het probleem van negatieve nalatenschappen op te lossen. Dit heeft met name te maken met de kosten die daarbij komen kijken voor erfgenamen (beneficiair aanvaarden kost geld) en de belasting van het gerechtelijk apparaat (bij beneficiaire aanvaarding moet een rechter toezicht houden).

Hebt u te maken met een erfenis? Twijfelt u of u zuiver of beneficiair moet aanvaarden? Neemt u contact met ons kantoor op. Wij kunnen u goed helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

 
Mr. M.J. (Mirte)
van Lingen
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
vanLingen@rensenadvocaten.nl
Meer over Mirte