Blog

over WMO

De WMO een grote zorg voor bestuurders in de zorgsector

28-01-2016

Een blog over zorg inkopende gemeenten en zorgaanbieders.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Zorg inkopende gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg die ervoor moet zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een tak van sport waar de gemeenten niet eerder in actief waren en zich ook niet direct in thuis voel(d)en. Hoewel gemeenten in 2015 nog verplicht waren om zorg daar in te kopen waar die 2014 ook werd afgenomen, geldt dat sinds dit jaar niet meer. Zorg wordt nu op grote schaal ingekocht door gemeenten via aanbestedingen. Daarbij is de prijs van die zorg doorgaans leidend.

Zorgaanbieders

Ook voor zorgaanbieders bracht dit een nieuwe dimensie. Meer dan ooit moeten zorgaanbieders zich gedragen als zorgondernemers. Het inschatten en bewerken van ‘de markt’ om uiteindelijk tot de meest scherpe inschrijving bij een aanbesteding te komen, is iets dat voor 2015 niet tot het takenpakket van zorgbestuurders behoorde. De belangen zijn bovendien groot, want het ‘verliezen’ van een aanbesteding betekent direct het verlies aan omzet, arbeidsplaatsen, enz.

Nieuwe realiteit

Deze nieuwe realiteit zorgt ervoor dat bestuurders in de zorg een grote mate van flexibiliteit van hun organisatie moeten nastreven. Hiervoor dient de kostenstructuur zodanig te zijn dat wijzigingen in het werkaanbod opgevangen kunnen worden. Met name de factor arbeid dient grotendeels flexibel te zijn, maar ook de factor huisvesting zal zoveel mogelijk gelijk op moeten lopen met de cyclus van aanbestedingen.

Kiezen uit twee kwaden

Als bestuurder in de zorg sta je voor de keuze om ofwel (te) laag in te schrijven op aanbestedingen om een bepaald zorgaanbod veilig te stellen of om de prijs op peil te houden met het risico dat er geen zorgaanbod wordt gegund. En als je dan gegund krijgt dan moet je kostenstructuur wel matchen met de prijs op grond waarvan je hebt ingeschreven. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is laat de casus TSN ons zien.

Zachte landing

Wanneer bestuurders in de zorg tot de conclusie komen dat de kosten de inkomsten overstijgen en er geen uitzicht is op een verbetering van die situatie, dan dienen zij te anticiperen op een faillissement. Omdat in een faillissement van een zorginstelling de belangen van patiënten en die van crediteuren op gespannen voet staan en er direct na het uitspreken van het faillissement allerhande processen in werking treden die ook een curator niet in de hand heeft, is het aanvragen van een stille bewindvoering (ook wel pre-pack genoemd) te adviseren. In dat geval wordt een stille bewindvoerder benoemd die in alle stilte een voortzetting van de zorgactiviteiten - al dan niet door een doorstart - kan voorbereiden. Ook een stille bewindvoering brengt veel onzekerheden met zich mee voor bestuurders in de zorg. In de jurisprudentie is nog onvoldoende uitgekristalliseerd welke rechtshandelingen een bestuurder nog wel en niet mag aangaan. Het peildatummoment (waarna je niet meer selectief mag betalen) is immers gepasseerd en iedere betaling om aan de lopende verplichtingen te voldoen verandert de verhaalspositie van de bestaande crediteuren. Echter, wanneer het om de belangen van patiënten gaat zal een hoop geoorloofd zijn.

Als advocaat/curator kan ik bestuurders in de zorg goed bijstaan bij de door hen te maken afwegingen in het hiervoor beschreven proces.

 
Mr. A.C.J. (Allard)
Hanrath
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
hanrath@rensenadvocaten.nl
Meer over Allard