Blog

Concernfinanciering en het verstrekken van zekerheden binnen een concern

Concern verrekeningsovereenkomst

30-07-2015

Bij ondernemingen wordt er regelmatig gewerkt met een concernstructuur waarin vanuit verschillende bv’s wordt gehandeld. Door deze bv’s wordt dan een groep aan vennootschappen gevormd. Vaak handelen de bv’s ook onderling met elkaar zodat er binnen het concern vorderingen en schulden ontstaan, bijvoorbeeld in rekening-courant.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Wanneer een bv binnen een concern failleert komt het vaak voor dat deze bv vorderingen heeft op andere groepsmaatschappijen. Deze andere groepsmaatschappijen kunnen hun schuld aan de gefailleerde vennootschap verrekenen met hun eventuele vorderingen die ze hebben op deze gefailleerde vennootschap. In faillissement geldt op grond van art. 53 Faillissementswet, dat de vordering niet opeisbaar hoeft te zijn om tot verrekening te komen. Vereist is wel dat de vorderingen voor de faillietverklaring zijn ontstaan of voortvloeien uit handelingen die voor de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht. Ook is het vereist dat degene die zich op verrekening beroept zowel schuldeiser als schuldenaar is. Het komt erop neer dat wanneer de failliete bv een vordering heeft op bijvoorbeeld de moedermaatschappij, maar de moedermaatschappij geen tegenvordering op de failliete bv heeft, de moedermaatschappij niet tot verrekening over kan gaan. Dit ondanks dat de moedermaatschappij wel vorderingen op andere dochtervennootschappen heeft die op hun beurt weer vorderingen hebben op de failliete bv. De moedermaatschappij moet in dat geval dus wel aan de failliete vennootschap betalen terwijl de kans groot is dat de failliete bv geen verhaal biedt voor de vorderingen die de dochtervennootschappen op de failliete bv hebben. Per saldo kan het niet kunnen verrekenen van de vorderingen voor de groep leiden tot een aanzienlijke schadepost.

Contractueel bestaat er echter de mogelijkheid om de wettelijke verrekeningsmogelijkheden te verruimen. Dit kan door middel van het sluiten van een zogenoemde concern verrekeningsovereenkomst. Daarmee kan dan worden bewerkstelligd dat verrekening (bijvoorbeeld) op groepsniveau plaatsvindt zodat alle schulden en vorderingen van alle entiteiten binnen de groep tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Bij het bestaan van een dergelijke overeenkomst zou de hiervoor genoemde moedermaatschappij in beginsel wel tot verrekening hebben kunnen overgaan.

In lagere rechtspraak is geoordeeld dat een verrekeningsovereenkomst ook tegen de curator kan worden ingeroepen. De Hoge Raad heeft zich hier echter nog niet over uitgelaten.

Het is zaak om een dergelijke concern verrekeningsovereenkomst in een zo vroeg mogelijk stadium af te sluiten, dus voordat er sprake is van betalingsproblemen. Wordt een dergelijke overeenkomst te laat tot stand gebracht dan bestaat het risico dat de curator met succes de vernietiging inroept van de verrekeningsovereenkomst.

 
Mr. M.V. (Maurits)
Vermeij
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Vermeij@rensenadvocaten.nl
Meer over Maurits