Blog

Bestaat er recht op schadevergoeding als het bestuursorgaan een verleende vergunning herroept?

Bestaat er recht op schadevergoeding als het bestuursorgaan een verleende vergunning herroept?

24-07-2015

Niet zelden gebeurt het dat een bestuursorgaan een vergunning herroept naar aanleiding van bezwaren van derden. Of dat de rechter het bestuursorgaan in (hoger) beroep spreekwoordelijk terugfluit.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Niet zelden gebeurt het dat een bestuursorgaan een vergunning herroept naar aanleiding van bezwaren van derden. Of dat de rechter het bestuursorgaan in (hoger) beroep spreekwoordelijk terugfluit. Heel vervelend voor de vergunninghouder, die dacht dat alles in kannen en kruiken was en zelfs al met de vergunning aan de slag was gegaan. Deze vergunninghouder zit dan met de nodige kosten en de vaak gestelde vraag is of hij deze kosten kan verhalen.

Tegen een verleende vergunning kan een belanghebbende, bijvoorbeeld de buurman, bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Het bestuursorgaan gaat het besluit vervolgens volledig heroverwegen. Deze heroverweging kan leiden tot gehele of gedeeltelijke herroeping van de vergunning. Dat wil zeggen: een verleende vergunning wordt ingetrokken, bijvoorbeeld omdat een vergunning achteraf bezien niet past in het bestemmingsplan.

Een vergunninghouder kan, of beter gezegd moet altijd rekening houden met een voor hem ongunstige afloop van een bezwaar- of beroepsprocedure. Als een vergunninghouder vooruitlopend op de uitkomst van een bezwaarprocedure al gebruik maakt van zijn vergunning handelt hij op eigen risico. Dit heeft de Hoge Raad reeds in 1994 uitgemaakt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze lijn van de Hoge Raad meermaals nagevolgd. Bijvoorbeeld in een uitspraak van 3 juli 2002 (zaaknummer 200005005/1)[1].

De houder van een bouwvergunning die reeds met sloop- en bouwwerkzaamheden begint, voordat definitief is komen vast te staan dat de vergunning door het instellen van bezwaar of beroep niet meer alsnog kan worden geweigerd onderscheidenlijk vernietigd, handelt op eigen risico. Hij kan naderhand de gemeente waarvan burgemeester en wethouders de vergunning hebben afgegeven, niet aanspreken uit onrechtmatige daad, wanneer een ingesteld bezwaar of beroep tot vernietiging van de vergunning heeft geleid. Dit is slechts anders, indien van de zijde van de gemeente bij de vergunninghouder het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat een nog ingesteld of nog in te stellen bezwaar of beroep niet tot vernietiging zal leiden.

Op 18 maart 2015 (zaaknummer 201405906/1/A2)[2] oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een claim van een exploitant van een café , die zijn exploitatievergunning naar aanleiding van bezwaren van omwonenden ingetrokken zag worden. De exploitant had zijn schade begroot op € 500.000,--. De schade bestond uit verbouwingskosten, verschuldigde huur (contract voor vijf jaar), startkapitaal, en kosten rechtsbijstand. De exploitant ging destijds niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, die had beslist dat de burgemeester de exploitatievergunning terecht had ingetrokken. De rechtmatigheid van het intrekkingsbesluit stond daarmee vast, aldus de Afdeling. Omdat er ook geen gerechtvaardigd vertrouwen was gewekt dat een ingesteld of nog in te stellen bezwaar of beroep niet tot vernietiging zou leiden, had de exploitant geen recht op schadevergoeding.

Voorkomen is beter dan genezen. Een groot deel van de schade was verschuldigde huur. Dit had de exploitant relatief eenvoudig kunnen regelen door in het huurcontract een ontbindende of opschortende voorwaarde op te nemen. Geen huurcontract respectievelijk einde huurcontract als er geen onherroepelijke exploitatievergunning wordt verkregen. Verder was het beter geweest om de verbouwing nog even op te schorten totdat er meer duidelijkheid over de rechtmatigheid van de vergunning bestond dan wel deze onherroepelijk was. [1] Raad van State 3 juli 2002 200005005/1

[2] Raad van State 18 maart 2015 201405906/1/A2

 
Mr. P.G. (Paul)
Wemmers
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
wemmers@rensenadvocaten.nl
Meer over Paul