Blog

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

26-06-2015

Door alle ontwikkelingen omtrent de Wet werk en zekerheid zou bijna vergeten worden dat er nog andere veranderingen gaande zijn binnen het arbeidsrecht. Een van die veranderingen is de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. Met het moderniseren van deze diverse regelingen wordt beoogd om de combinatie van arbeid en zorg gemakkelijker te maken. De Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur zijn gewijzigd. In het navolgende treft u een korte samenvatting aan van de wijzigingen.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Ouderschapsverlof

Partners hebben een onvoorwaardelijk recht om drie dagen ouderschapsverlof op te nemen rondom de bevalling. Verder is de eis dat iemand een jaar in dienst moet zijn om aanspraak te kunnen maken op ouderschapsverlof komen te vervallen. Direct na indiensttreding kan een werknemer dus al een dergelijk verzoek doen. Er wordt niet langer  voorgeschreven op welke wijze het ouderschapsverlof moet worden opgenomen.

Calamiteiten- en kortverzuimverlof

Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden op grond waarvan de arbeid direct moet worden onderbroken kan dit verlof worden opgenomen. Ook wanneer er sprake is van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden kan dit verlof worden opgenomen. Hieronder valt bijvoorbeeld spoedeisend arts- of ziekenhuisbezoek.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wanneer er sprake is van een meerlingzwangerschap heeft de werknemer straks langere tijd recht op zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof wordt uitgebreid wanneer een baby na de bevalling langdurig in het ziekenhuis moet verblijven. Een werknemer kan verder verzoeken om het bevallingsverlof met ingang van de zevende week gespreid over een periode van 30 weken op te nemen. Indien een moeder overlijdt, kan het bevallingsverlof worden overgedragen aan haar partner. De partner behoudt zijn recht op loon.

Zorgverlof

De kring van mensen waarvoor lang- en kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd wordt uitgebreid naar het zorgen voor broers of zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen waarmee een werknemer een sociale relatie heeft. Verder wordt de  reikwijdte van het langdurig zorgverlof vergroot. Het kan worden aangevraagd als de persoon die verzorgd moet worden hulpbehoevend of ziek is. Het is dus niet meer vereist dat er sprake is van een levensbedreigende ziekte. Voor kortdurend zorgverlof geldt dat er sprake moet zijn van ziekte wil men hier aanspraak op kunnen maken. De bepalingen over de wijze waarop het langdurig zorgverlof dient te worden opgenomen zijn komen te vervallen.

Aanpassing arbeidsduur

Aanpassing van de arbeidsduur kan betrekking hebben op wisselende perioden met al dan niet verschillende omvang. De termijn waarop een nieuwe aanvraag voor aanpassing van de arbeidsduur door een werknemer kan worden gedaan, is verkort naar een jaar in plaats van twee jaar. Bovendien is de escapemogelijkheid ingebouwd om in onvoorziene omstandigheden binnen het jaar opnieuw een verzoek in te dienen.

Afronding

Voornoemde opsomming van wijzigingen is niet uitputtend. De wijzigingen zijn voor het overgrote deel per 1 januari 2015 in werking getreden. De wijzigingen die zien op de uitbreiding van de kring van gerechtigden op en de werkingssfeer van het kort- en langdurig zorgverlof treden per 1 juli 2015 in werking. Verder is onlangs bekend gemaakt dat de regeling over het verlengen van het zwangerschapsverlof bij een meerlingzwangerschap met ingang van 1 april 2016 in werking zal treden. Ook is er in sommige gevallen overgangsrecht van toepassing.

De wijzigingen zorgen met name voor veranderingen op het gebied van de procedures. Het wordt eenvoudiger en meer vormvrij gemaakt om verlof of aanpassing van de arbeidsduur te vragen. Daarnaast wordt de kring van betrokkenen vergroot. De overheid wil dat men meer voor naasten gaat zorgen en dat moet met deze maatregelen worden bereikt. Wilt u verlof opnemen of uw arbeidsduur laten aanpassen? Of heeft u te maken met een werknemer die daar om verzoekt? Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag. 

 
Mr. M.J. (Maartje)
Dekker
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dekker@rensenadvocaten.nl
Meer over Maartje